Településünk

Településünk

Táska község Somogy megyében, a Marcali járásban.

Fekvése:
Táska község a Dél-Dunántúli régióban, Somogy megye nyugati részén a Balatontól délre helyezkedik el. A környék lápos, mocsaras, bokros- ligetes része kedvelt tartózkodási helye az apróvadaknak, a közeli erdőben pedig szarvasok, őzek és dámvadak tanyáznak.

(Videó: Hegedűs Gábor, Táska)

Története:
A kora középkori Táska a mai templomdomb mesterséges halma körül terült el. 1542-ben templomáról is tudunk, amely minden bizonnyal a mai templom   helyén   állt.  A községet először talán 1121-ben említik, mikor is a község mellett halászó helyeket kap a Balatonalmádi monostor.

1298-ban már bizonyosan Táskát említik meg, ekkor a falu neve Villa Task. Táska a 15. század elejétől a Marcali uradalom része. Hogy mikor kerül az uradalomhoz, azt nem tudjuk pontosan. A Pécz nembeli Marczaliak 1275-tól birtokosok Somogy megyében és valószínűleg ettől az időtől kezdve már részese lehet Táska a Marcali uradalomnak.

(Fotó: Hegedűs Gábor, Táska)

1488-ban a Marczaliak uradalmait átveszik örökségként a Báthoryak, a király 1495 ben erősíti meg a Báthoryak birtoklását. Táska 1513-ban szerepel először mint Báthory birtok a Marcali uradalom törzstagjaként. Táska átlagos nagyságú falu volt a 15. század végén. Ezt az állapotot szakítja meg a török hódítás. 1543-ban adataink vannak arról, hogy a törökök elpusztítják és menekülésre kényszerítik a lakosságot Marcali és Öreglak vidékéről.

Az 1550-es évektől a terület frontvonallá válik és a végvári harcok csak a hetvenes évek második felében enyhülnek. A török források 1563-ban tüntetik fel a falut Marcali Nahije részeként. Ekkor 5 házat írnak össze Táskán. Ugyanekkor 1564-ben a királyi adóösszeírásokban pusztaféleként szerepel. Ettől kezdve Táska meglehetősen bizonytalan, sőt egymásnak ellentmondó adatokkal szolgál egészen a 18. század közepéig. A török adóösszeírásokban a magyar összeírásokkal ellentétben folyamatosan lakott, 1575 ben 6 házzal, 1580 ban 18 házzal szerepel. Felvetődhet a kérdés, mitől van ilyen ellentét az összeírásokban? Erre Müller Róbert adja meg a választ, aki több ideiglenes szálláshelyet is felfedezett Táska határában. Müller azonosított két török kori településhelyet a Medvogya árok mentén, illetve egyet a Határároknál, melyet szerinte a táskaiak laktak. Itt elsősorban néhány családból álló kis közösségek élhettek a különböző harcoló csapatoktól és adószedőktől távol.

(Fotó: Hegedűs Gábor, Táska)

A Báthory család a-16. században szembekerül a Dunántúlt ellenőrző Habsburgokkal. Így dunántúli birtokait nem tudja megtartani. 1595-ben viszont Gróf Nádasdy Ferenc birtoka. Aki mint közismert, az ország egyik legkiemelkedőbb földesura és elegendő erővel rendelkezik, hogy a török birodalom határain belül lévő Táskán is érvényesítse a földesúri jogait.

A Nádasdy uralom alatt Táska tovább él és 1660-ig többé-kevésbé rendszeresen előfordul a különböző adóösszeírásokban. A térségben egyedülálló módon, 1677-től 1699-ig mint elpusztult helyiség szerepel. Széchenyi 1651-ben kerül először kapcsolatba a Marcali uradalommal. Ekkor Széchenyi György pécsi püspök bérbe veszi. 1670-ben Nádasdy Ferencet a Wesselényi összeesküvésben játszott szerepe miatt kivégzik, birtokait elkobozzák és 1677-ben Gróf Széchenyi György érsek vásárolja meg őket az udvartól. Majd testvérére, Lőrincre és gyermekére hagyja végrendeletileg. Ezzel a falu történetében újra több évszázadra egy földbirtokos család, a Széchenyiek játszanak szerepet.

Táska a 18. századtól kezdve horvát faluként szerepel a forrásokban. A 16. század második felében a Somogyvár-Balaton közti rész elpusztult lakosságának a helyére a törökök iflákokat telepítenek. Az iflákok Balkánról származó eredetileg vlah eredetű népek, de túlnyomó részük ortodox szerb. Azonban itt katolikus boszniai horvátok is lehettek köztük. Az iflák népesség a törökök által privilegizált népelem voltak, így viszonylag jól nyomon követhetőek a török adóösszeírásokban. Ezeket az adóösszeírásokat áttanulmányozva azonban elmondhatjuk, hogy nem telepszenek meg Táskán, csak a környező falvakban. A táskai horvát lakosság névanyagában azonban előfordulnak vlah nevek, ilyen például a Fellai és talán a Gyanó is.

A tizenöt éves háború vihara azonban elsöpri ezt a népességet. A 17. század elején újra benépesülnek a falvak és az oklevelekből kiderül, hogy túlnyomó részt horvát lakossággal. Táskára nagy valószínűséggel ebben az időszakban érkeztek a lakosok. Erre utal a somogyvári plébánia História Domusa, amely megemlíti, hogy Somogyvár, amely szintén Nádasdy birtok volt, horvát lakosságát a Nádasdyak telepítették át Száva menti uradalmaikból.

A telepítés nem egy hullámban zajlott, gyakorlatilag végigkísérte az egész 17. századot, sőt eltartott egészen a 18. század közepéig. Csúcspontja 1686 után következett be, mikor is Boszniából több mint százezer horvát települt át Szlavóniába, Baranyába és Bácskába, illetve a Balaton mellékére.

Ezzel párhuzamosan folyik a horvát egyház kiépülése is. Első biztos adatunk horvát papokról 1643-ban van, mikor is Andocson horvát jezsuita misszió működött, amely a Balaton környéki horvát lakossággal foglalkozott.

(Fotó: Hegedűs Gábor, Táska)

1687-től kezdve egészen a 18. század végéig ladiszlaita ferencesek járták a vidéket a segesdi ferences zárdából. A ladiszlaiták törzsterülete Zágráb és Várasd vidéke volt és nem meglepő, hogy ebben az időszakban a telepesek utolsó hullámaként erről a vidékről származó horvát telepesek érkeznek, így: Dörnyei család, amely Dornje községből származik vagy ilyen a Mura közi Kotort család. Valószínűleg közéjük tartozott a Ladányi család, ugyanis a Nyugat-Horvátországból érkező telepesek első somogyi állomásai közé tartozott Gadány község is, ahonnan többen is áttelepültek Táskára.

A legtöbb Nyugat-Horvátországból érkező telepesnek nem családneve került be az adóösszeírásokba, hanem mert az itt élő horvát lakosságtól való megkülönböztetésként, akik boszniaiak illetve szlavónok voltak, ezért tótnak vagy sokácnak nevezték magukat, a tulajdonnevük horvát lesz.

(Fotó: Hegedűs Gábor, Táska)

Táska 1699-ben 31 házzal rendelkező községként szerepel a földesúri iratokban, mely bizonyítja, hogy lakosságának alapvető struktúrája kialakult.

A korszak intenzív paraszti vándormozgalmai és ezeket elősegítő földesúri kedvezmények pedig magyarázzák azt a tényt, hogy Táska mind ennek ellenére az országos iratokban az 1 710-es évek elejéig lakatlanként szerepel. A nagyhatalmú földesúri családnak egész egyszerűen nem volt érdeke, hogy az állatni tisztségviselők, adószedők tudomást szerezzenek a faluról.

1718 ban Táska 28 háztartást írtak össze, és a következő évben készült megyei összeírásokban 29-et, amely alapján a népesség létszáma 400-500 fő körül kellett hogy legyen, amelyről tudjuk, hogy horvátok voltak. A lakosság végleges megtelepedése után a település stabilizálására utal, hogy 1752-ben fölavatták Táska templomát, amely a régi templom alapjaira épült. Ezt a templomot majd 1820-ban váltotta fel a mostani templom. Hozzá kell még tenni, hogy ebben az időszakban is egészen 1831 -ig a falu papjai horvátok voltak, akik a zengi illetve a zágrábi egyházmegye területéről érkeztek.

1943-44 háború előtti időszakra vezethető vissza a táskái futball. Amikor a község bajnokságban nem szerepelt, de a környező községek egymás közt „levente” néven mérkőzéseket szerveztek. A háború utáni időszakban Táska község labdarúgó csapata körzeti labdarúgó bajnokságban szerepelt, Táska néven 1959-ig.

Településünk

Megyei II. 1976.

Álló sor: Kis Dörnyei Lajos, Dörnyei Lajos, Kis Dörnyei László, Kis Kotor József,Codányi István, Czobor István, Dörnyei Lajos (szertáros). Guggolnak: Tüttő István,Hajdú István, Beké Zoltán, Kovács László, Rácz István, Rácz József

Településünk

Megyei II. 1978.

Álló sor: Kis Dörnyei László, Kis Kotor József, Vasvári József, Gynó István, Fejes András, Dumity István, Kis Dörnyei Lajos (edző). Guggolnak: Halász Lajos (vez. tag), Takács János, Garai Lajos, Kovács István, Gelencsér János, Kovács László, Hajdu István (vez. tag).

1959 decemberében megalakult a Rákóczi Szövetkezet, a Szövetkezet a csapat fenntartója, ezáltal a csapat felvette a Rákóczi Tsz. Sportkör nevet. Vezetője Zsíros Ferenc volt. A járási bajnokságban a labdarúgó csapat többször nyert bajnokságot, azonban felsőbb osztályba nem léphetett, mert nem volt bekötő kimenő szilárd útburkolat.

Településünk

Megyei II. 1982.

Álló sor: Szűcs Gábor, Garai István, Oláh János, Kis Kotor József, Gyanó István, Posza László. Guggolnak: Dumity István, Kovács István, Orbán István, Garai Lajos, Czobor Zoltán, Molnár János, Lőrinczi János.

Településünk

Megyei III. ifjúsági 2001.

Álló sor: Bokor József, Gazdag Krisztián, Szabó Gergely, Horváth Lajos, Niklai Nándor, Bera Lajos (szertáros). Guggolnak: Tino Krisztián, Horváth Balázs, Dörnyei András, Schmid Attila

A csapat 1967-ben sportszerűségi versenyt nyert az MNK-küzdel-mei során 1967. november 7-én Virág Lajos csapatkapitány vezetésével. Tsz részéről Zsíros Ferenc támogatásával a Népstadionban vette át a csapat a jutalmat (kupa, + 16 garnitúra melegítő).

1967-ben a csapat feljutott a megye II. o.-ba. 1982-ben megye II. bajnokságot nyert a csapat, de nem juthatott fel a megye I. o-ba, mivel az ifjúsági csapat eredménye befolyásolta beszámított a felnőtt eredményébe és a II. helyezett Balatonföldvár léphetett az I. o.-ba, azonban Táska Rákóczi Tsz. SE. csapata kapta az aranyérmet és az oklevelet.

Az elmúlt időszakban a megye II. o-ban a csapat jó eredményeket ért el, a kupaszerepléseken viszont újra kimagasló eredményt ért el 20 év után, amely kitüntetés ismét egy Magyar Kupa Sportszerűségi verseny különdíját kapta, amelyet Szolnokon a Magyar Kupa szünetében vette át a táskái csapat nevében apa és fia Kis Dörnyei Lajos és fia László. A megye II. o.-ban a táskái futballcsapat 30 évet élt meg, sikeres szereplésekkel. Sajnos 1997-ben a csapat kiesett, azóta a csapat Táska SE. néven a megye III.o.-ban futballozik.

Településünk

Megyei III. 2001.

Álló sor: Rácz István vezető edző, ifj. Rácz István, Tóth Zoltán, Csáki Zsolt, Gelencsér István, Tálos Krisztián, Tino Zsolt, Rácz Balázs, Bokor József. Guggolnak: Molnár László, Molnár Gábor, Gelencsér József, Dörnyei László, Garai György, Dörnyei Árpád. Takács Ferenc, Bera Lajos szertáros

Forrás: sulinet.hu oroksegtar

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88